Hronové - advokát a notář - falzifikátoři

Nebezpečné příbuzenecké spojení bratrů či bratranců ve dvou úředních funkcích

(Jeden listiny zhotovuje a druhý je hájí před soudy)

Jsou-li autory padělaných listin notář a advokát, česká (konkrétněji-moravská či ještě přesněji jihomoravská) policie veškerá podání na ně ihned odkládá, aniž by provedla základní běžné úkony na osobách podezřelých z trestné činnosti. A to přesto, že tyto padělané listiny mají zajistit padělatelům a jejich klientům několika milionové zisky a jejich obětem ztráty v té výši, znamenající pro ně životní tragédii. Policie alibisticky doporučuje civilně-správní soudní řízení, kde však pachatelé nemohou být odsouzeni k nepodmíněným trestům, jak takové trestné činy jsou kvalifikovány a mohou nadále vykonávat své povolání a tím ohrožovat jiné svou další trestnou činností.

Úkolem tohoto webu je varovat před nebezpečím, u koho zanecháváte svůj podpis, neboť tím mu jej dáváte k dispozici ke zkopírování na jakoukoliv listinu, s jakýmkoliv textem, třeba tak absurdním a nepřicházejícím pro vás nikdy v úvahu - jako například se stalo mně, když jsem po třech letech od data na listině uvedeném, náhle dostala do své datové schránky od exekutora listinu, že jsem před třemi roky údajně podepsala, že se do půl roku od podpisu listiny vystěhuji ze svého trvalého bydliště, tj. v té chvíli před dvěma a půl rokem:

A zdroj zkopírování hned udeří do očí - jedna ze dvou smluv, které jsem ten den před třemi roky u notáře Hrona skutečně podepsala - zleva blok podpisů na originální listině, ten den skutečně podepsané, uprostřed odbytá první rychlá kopie bloku podpisů na padělku, doplněná o podpis a razítko notáře - byla představa, že budu pomocí listiny rychle vystěhována, aniž by se kvalitou listiny někdo zabýval a v záloze bylo nejspíš pochybné svádění špatné kvality na elektronické potvrzení listiny exekutorem a vpravo pak kvalitněji provedená kopie pro účely soudu, když se už soud začal listinou zabývat (mobilem na soudním stání vyfotila koncipientka mého právního zastoupení) - docela se nabízí představa, že kvůli tomu musel notář pořídit novou techniku, ale myslíte, že se policie u notáře zajímala, jestli náhodou v období 2021-2021 náhle nepořizoval novou kvalitnější techniku (skener, tiskárnu)?:

Hronové se skutečně domnívali, že pomocí jejich padělané listiny proběhne rychlá exekuce vystěhováním a že tím se nikdo nebude zabývat absurdními věcnými nedostatky jejich díla, které je zákonitě z padělku usvědčují:

Proč by advokát Hron celé tři roky své klienty tak poškozoval, že s tak důležitou listinou vyšel až po třech letech běžících trestních podání a soudních žalob na jeho klienty? Samozřejmě že odpověď známe, protože tato listina po tyto tři roky ještě neexistovala, přestože datum na ní říká něco jiného. Ale důležité je, jak tuto disharmonii pachatel vysvětlí. Vysvětlení musí nutně mít nesrovnalosti, které jej usvědčí.

Proč na základě textu listiny ji advokát Hron nepoužil již po datu, kdy jsem se údajně zavázala nemovitost svého trvalého bydliště opustit a vyklidit, ale čekal dalších dva a půl roku? Mohl pouhý půlrok po uvedeném datu na listině ji použít k zahájení exekuce vystěhováním - ovšem, kdyby listina tehdy existovala - a to je ten problém!

Že by notář měl takový nepořádek v listinách, že tak důležitou listinu tři roky hledal? Jedině nepořádkem notáře by šlo vysvětlit alespoň trochu logicky, ale pro notáře a jeho schopnost dostát své funkci by to vyznělo dost záporně.

Autor padělku mu byl nucený dát tři roky staré datum, protože tomu, že by někdo přiměl vážně nemocného tzv. polymorbidního invalidu dvakrát cestovat k notáři víc jak 300 km daleko, by nikdo neuvěřil. To se podařilo pouze jednou a to právě nátlakem půl roku po smrti bratra, že je to naprosto nezbytné pro zachování vlastnictví rodinné nemovitosti - tedy v naprosto opačném významu, než jaký falzifikátoři dali textu padělku.

A tak muselo být přistoupeno k zpětné dataci falzifikátu, o tři roky dříve, než listina jako falzifikát skutečně vznikla. Do té doby byl totiž předpoklad, že snad ani nebude třeba exekuční titul, že tu chudinku polymorbidní invalidku bude jednoduché z nemovitosti dostat - a tak postupně byly zkoušeny různé formy jak ji vyhnat z nemovitosti - zastrašování, střídané vstřícným přemlouváním, že je vidět, že bych stěhování sama nemohla zvládnout, tak že mi pomohou, pak přišlo dokonce nečekané přepadení doma a lstí za použití lži se vkradení do domu s naskládáním všech věcí do přivezených krabic - to vše pod vedením advokáta Hrona, kterého jeden z účastníků přepadení měl stále v telefonu u ucha a ten jej ubezpečoval, že si počínají správně, že je jedno, že ještě neproběhlo řádné soudní stání ve věci mé žaloby o určení vlastnictví, že to stejně určitě dopadne v jejich prospěch. Když se začali obávat, abych nezemřela právě v jejich přítomnosti, rychle odjeli s tím, že ale brzy znovu přijedou, aby pokračovali. Pak 25.11.2020 přišel telefonát sociálnímu pracovníkovi, aby mne hned přemístil do LDN, že ke mně posílají exekutora, aby mne vystěhoval. Když to se opět nezdařilo, bylo od Hronů požadováno zajištění exekuce - a ti tedy koncem roku 2020 zjistili, že pro soudní zajištění exekuce jim schází exekuční titul. Existovaly sice dvě listiny mnou 9.1.2018 u notáře ve Vyškově skutečně podepsané, ale žádná z nich neobsahovala ani slovo o mém vystěhování. Byli si dobře vědomi, že i když mne vylákáním víc jak 300 km daleko dostanou do nouze, jak se dostat zpět domů, tak že vystěhování se z rodinné nemovitosti, kterou jsem tak obtížně tak daleko přijela zachránit, že to byl opak toho, proč jsem vše podstoupila a nikdy bych tedy nepodepsala. Takže se rozhodli zhotovit falzifikát potřebné listiny, která se objevila koncem ledna 2021 u soudu a exekutora a v únoru 2021 jsem padělek poprvé mohla uvidět ve své datové schránce - poprvé uvidět a mnou podepsaný - tedy jen černou kopií podpisu.

Je pozoruhodný fakt, že od vzniku padělku není o klientech advokáta Hrona slyšet, jak do té doby byli tolik aktivní - jakoby se stáhli, že tato evidentně samostatná hronovská iniciativa už je na ně moc a nechtějí s tím mít nic společného.

Doklady neexistence listiny tzv. exekučního titulu při trestním ani v soudním řízení mé žaloby o určení vlastniství v letech 2018, 2019, 2020, přestože je označena datem 9.1.2018:

USNESENÍ Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Oddělení hospodářské kriminality č.j. KRPB-167070-46/TČ-2018-061281-IK z 10.12.2018;

USNESENÍ Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Oddělení hospodářské kriminality č.j. KRPB-167070-118/TČ-2018-061281-IK z 2.7.2019;

ROZSUDEK Okresního soudu Praha-západ, č.j. 8 C 144/2018-271 z 21.2.2020;

ROZSUDEK Krajského soudu v Praze, č.j. 27 Co 182/2020-343 z 24.9.2020

V žádném z těchto dokumentů nenajde jakoukoliv zmínku o tzv. exekučním titulu či notářském zápisu - jednoduše proto, že ještě neexistoval, přestože pak v lednu 2021 se objevil s datem 9.1.2018.

Ovšem nemyslete si, že by se těmito chybami advokát a notář hned dostaly do soukolí spravedlnosti. Je těžké úředníky přimět k logickému myšlení a vyžaduje to mnoho, mnoho úsilí, hledání pomoci u nadřízených orgánů a zase těm nadřízených...

Je evidentní, že dosud nikdo z policistů ani soudců nepoložil Hronům otázky na výše uvedené věcné nedostatky, které by byli těžko schopni nějak vysvětlit.

Zde jen ukázky vyjádření dvou z místně a věcně nejkompetentnějších osob, na něž navíc znovu a znovu odkazují všechny nadřízené orgány a jim znovu to vracejí, takže je to začarovaný kruh policejní administrativy - jednak prezentuji poslední vyrozumění z počátku prosince 2023 por.Bc.Stanislava Plhala, komisaře Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov - v něm slovními spojeními, dobře známými ze všech jeho starších písemností píše, že věc odkládá. Obsah jeho vyrozumění dává tušit, že snad ani nebyl podezřelý z trestné činnosti předvolán k podání vysvětlení, kde by vůbec mohl být dotázán na ona výše uvedená věcná pochybení, bijící do očí - asi všechny, kromě policistů - a tedy bohužel, zdá se i soudů. Druhá ukázka není celý dokument, ale jen velmi malý výběr z vyjádření, zaslaného Mgr. Radkem Hůlkou, Okresním státním zástupcem ve Vyškově. Ostatní totiž není důležité. Ale vyňala jsem úryvek, který se mne vyloženě dotkl jako velmi pochybná neomalenost. Okresní státní zástupce zneužil mé zmínky, že bych musela být nesvéprávná, kdybych u notáře podepsala něco, co jsem vůbec nebyla schopna splnit - fyzicky bych se nemohla stěhovat a navíc by to bylo něco zcela proti mým zájmům, kdy jsem se roky těšila,
až budu mít ateliér ke své práci a vůbec prostředí k životu. Ale stěhovali jsme se do za víc jak šest milionů dostavěného domu na zahradě, kterou po monoho desetiletí šlechtil tatínek, ještě s bratrem a bylo to vyloženě na něm a krátce poté zemřel. Já sama bych něčeho takového nebyla schopná. Takže v mém textu má zmínka byla jasně vysvětlena, oproti tomu Okresní státní zástupce to udává snad jako možnost - jako že si nepamatuji, co jsem podepsala. Tak to musím panu Okresnímu státnímu zástupci vyvrátit a vzpomenout, že dva roky nato mně dělala podrobná vyšetření klinická psycholožka pro doložení zdravotní schopnosti řídit motorová vozidla a po půlden trvajícícm množství předkládaných testů napsala závěrečnou zprávu, že mého IQ dosahuje jen 6% lidské populace. Tak to jen k té svéprávnosti myšlení. Je častým omylem představa, že někdo polymorbidně nemocný s omezenou pohyblivostí má poškozený i mozek. A proto je také nepochybně vyhledávaný jako oběť podvodů. Bylo by však třeba položit otázku rovněž Okrenímu státnímu zástupci, proč doporučuje obrátit se na civilně-správní soud, čímž by vyloučil trestní postižení padělání úřední listiny a zajistil pokračování vrcholné nebezpečné trestní činnosti této sehrané příbuzenecké dvojice.

A jestli si někdo uvědomí společenské nebezpečí toho, když někomu stále vše prochází a troufá si víc a víc - jako zde tedy jde o trestný čin, stíhaný pouze nepodmíněnými tresty a co dál? To už je nejspíš jen vražda. Ostatně mám i starší zážitky, jak na mne v mém pražském bytě číhal mohutný zloděj, poslaný Josefem Hronem, aby něco se mnou provedl.

Když by jim to tak stále procházelo, tak opravdu zanedlouho budou vraždit a k tomu si vzájemně zajišťovat potřebné dokumenty a obhajovat se u soudů.

Spravedlnosti je třeba pomáhat svým individuálním umem, např. vydáváním knih s touto tematikou:

(I když je v detektivkách často zmiňované, že zločinci líčení dějů spisovatelem rádi svádějí na jeho údajně přebujelou fantazii. A přesně tak to vysvětloval také advokát Hron svým klientům, když hned po svém podání žaloby o určení vlastnictví jsem byla překvapena, shodou příjmení notáře a pražského advokáta, jak se sešli u mé kauzy a upozorňovala jsem, jak špatné zkušenosti mám s jiným nositelem téhož příjmení, když do mého pražského bytu poslal trojici zkušených vykradačů - což pak časem jsem ještě sledovala výjimečnou podobu vzhledu advokáta a tohoto Hrona od vykradačů. Však v knihách se dočtete podrobnosti, třeba jak drobný zloděj, poslaný Josefem Hronem, čekal až dostane znamení od mohutného kolegy, že už jsem zneškodněná. Starožitník Josef Hron tenkrát ode mne žádal, abych se 21.12.1994 stavila v jeho obchodě, což bylo poprvé, co chtěl, abych přišla do jeho obchodu, jinak s obrazy vždy jezdil ke mně nebo mne za nimi vozil. Jeho termín se mi zrovna moc nehodil, od 14 hod. jsem měla výbor Klubu kultury Syndikátu novinářů v Pařížské, kde jsem většinu 90. let byla předsedkyní. Tak jsem mu to nahlásila a že poté cestou domů se u něj stavím. Jak se zdá - 21.12.je nebezpečné datum, kdy se plánuje ještě udělat něco posledního před Vánocemi.)

Již v únoru 2011 vyšla kniha "Zločiny mezi obrazy", mj. se zabývající prvním pokusem o zcizení téže rodinné nemovitosti pouhé necelé dva roky po smrti rodičů a těsně před mou první operací spongioplastiky páteře. Kniha nyní každým dnem vyjde znovu ve druhém, rozšířeném vydání - tedy zatím jako e-kniha a textový CD-ROM a později je počítáno opět s tištěnou verzí - odtud jsou ilustrace, dokládající, že i tehdy byla rovnou se smlouvou o půjčce podstrčena k podpisu také Kupní smlouva, ale tehdy v trestním a soudním řízení si existenci Kupní smlouvy netroufl nikdo ani zmínit. To nyní po 17 letech jsem rovněž jela k notáři do Vyškova podepsat smlouvu o půjčce a když věděli, že nemám jak se odtud dostat, tak měli pro mne rovnou místo očekávané smlouvy o půjčce připravenou Kupní a Nájemní smlouvu a už vůbec neměli žádné zábrany to přiznat policii i soudu. Jak je zřejmé, taktiky se zostřují. A práce s policií také tehdy nebyla lehká, pouze pražská policie svou část pachatelů hned obvinila a obžalovala, zatímto od těch, spadajících pod středočeskou policii jsem pak znovu musela nemovitost vykoupit - těsně po první devítihodinové operaci rakovinných nádorů - tenkrát to však bylo ještě před dostabou domu, do níž bylo v letech 2007-2013 vloženo víc jak 6 milionů Kč a od roku 2013 jsme v domě mohli s bratrem bydlet, do té chvíle jsme se nouzově tísnili v pražském bytě, kde jsem malovala v posteli-což tedy byly matrace na zemi, protože jinde místo nebylo a do prádelníku jsem po třech operacích spongioplastiky páteře lezla po štaflích pod čtyřmetrový strop vinohradského bytu, kdy každý pád by byl pro mne konečnou:

V srpnu 2023 vyšla e-kniha "Na růžovém keři" , popisující právě danou kauzu s padělkem, jemuž je věnována jedna kapitola, nazvaná Padělek. Nejedná se o literaturu faktu, takže něco je literárně přizpůsobeno, ale hned v úvodu je zmíněno, kde čtenář najde skutečnost a kapitola o padělku se přesně drží reality. Osoby v příběhu samozřejmě dostaly jiná jména. Hronové = Ranaři, o generaci starší bývalý pražský starožitník, který před Vánocemi 1994 poslal do mého pražského bytu trojici zkušených vykradačů, čemuž je věnována také jedna kapitola knihy - Josef Hron = Rudolf Ranař, jeho bratr Jiří Hron = Richard Ranař, vyškovský notář Mgr. Jiří Hron = Mgr. Richard Ranař a od r. 2016 pražský advokát Mgr. Petr Hron = Mgr. Robert Ranař.

Název: Na růžovém keři (Příběhy umělecké historičky), První vydání v srpnu 2023 jako e-knihy ve formátu PDF a EPUB, Nakladatelství a vydavatelství: PhDr. Marie Pospíšilová - Galerie Rosemarie, dům Rosemarie, Zahradní 367, 252 03 Řitka

PDF - ISBN 978-80-11-03556-3; EPUB - ISBN 978-80-11-03557-0

Jedná se o thriller, drama, krimi, mysteriózní, ale i satiru, volně navazující na “Zločiny mezi obrazy”, vydané v únoru 2011 v nakladatelství Nava a brzy zcela rozprodané a nedostupné, poté co byly nabízeny v Knižním klubu a většině knihkupectví. Nyní vychází zatím jako e-kniha v Galerii Rosemarie, časem by mělo dojít i na tištěnou podobu.

E-knihu, 140 stran, 17 barevných ilustrací + obálka, můžete zakoupit těmito různými způsoby:

V Kosmas je dostupný navíc formát Mobi.

V září 2023 byl vydán textový CD-ROM Na růžovém keři, který dostal ISBN 978-80-11-03726-0:

Zakoupit je možné těmito způsoby:

Rovněž další nabízená CD-ROM jsou totožná, se stejným obsahem, pouze s odlišnou originální akrylem malovanou obálkou, která se váže k obsahu - viz:

Počítám s tím, že bude třeba nemovitost znovu vykoupit, jak již jednou byla před 17 lety vykoupena kvůli neobvinění poloviny účastníků podvodu z r. 2001, těsně před první operací spongioplastiky páteře, pak v únoru 2007 vykoupena, tedy půlrok po první devítihodinové operaci rakoviny. Tenkrát to však bylo ještě před dostabou domu, do níž bylo v letech 2007-2013 vloženo víc jak 6 milionů Kč a od roku 2013 jsme v domě mohli s bratrem bydlet, do té chvíle jsme se nouzově tísnili v pražském bytě, kde jsem malovala v posteli, protože jinde místo nebylo a do prádelníku jsem po třech operacích spongioplastiky páteře lezla po štaflích pod čtyřmetrový strop vinohradského bytu, kdy každý pád by byl pro mne konečnou. Možností úhrady oné asi třetiny ceny hodnoty nemovitosti, za níž se protistrana pokoušela nemovitost získat a ihned obratem ji za trojnásobek prodat, lze také vykládat rozhodnutí Ústavního soudu, jakým způsobem znovu zpět přepsat vlastnictví nemovitosti. Jde o to, aby se vše stihlo. Částka ve výši asi jedné třetiny hodnoty nemovitosti nevznikla v žádné souvislosti s nemovitostí, jak se stále všude snaží rozhlašovat advokát Hron, má svůj původ až rok a půl po uzavření dostavby kolaudací a je za ní opět ona typická přílišná vstřícnost vážně nemocného invalidy někomu něco neodmítnoust. Ovšem v kriminalizaci pachatelů trestného činu vidím svou povinnost. Však jeden z trestně odsouzených z prvního pokusu o krádež nemovitosti na počátku tisíciletí zřejmě teprve nedávno vyšel z výkonu trestu. Je na tom usilovně pracováno, to slibuji.

10.2.2024 začne ROK DRAKA, což je mé znamení vedle Štíra a tak přeji všem úspěšný rok:

Kauza falzifikátorů advokáta Mgr. Petra Hrona a notáře Mgr. Jiřího Hrona v rámci administrativy Policie ČR místně náleží Jihomoravské policii - a jestliže je podáno jinam, je jí znovu předáno a jestliže byly vyčerpány všechny složky jihomoravské policie všech stupňů a veškeré si v jasné kolegialitě potvrzují rozhodnutí ostatních, najde se v rámci veškeré Policie ČR nějaké oddělení, které by ochránilo své občany před nebezpečnou činností sehrané příbuzenecké dvojice advokáta a notáře, která při stálé nepostihovanosti bude nepochybně nejen pokračovat, ale bude čím dál tím nebezpečnější? Hronové původně nepředpokládali, že jejich falzum vůbec bude zkoumáno a že tedy vyjde najevo spousta tak výrazných nesrovnalostí, které budou čtenáře jistě dlouho bavit svou naivitou. Avšak policie se je přesto snaží ututlat - a lze jen uvažovat, co je důvodem - může to být nízká inteligence, nevzdělanost anebo snaha pomoct spřízněným úředníkům, čímž by se ovšem policie dostala na úroveň spolupachatelství a zatímco první dva důvody by vyžadovaly pouze opuštění funkcí, na něž nestačí, tak třetí důvod by je posílal do výkonu trestu společně s Hrony, protože za padělání úřední listiny jiné tresty nejsou.

Vyzývám tím Policii ČR k odpovědné práci, tedy k nápravě dosud prací pověřovaných odělení anebo jejich postihu, stejně jako samotných pachatelů trestného činu padělání úřední listiny (je pravděpodobný větší počet)! A do té doby všem občanům: PRYČ od HRONů - advokáta a notáře v zájmu zachování svého majetku a svého normálního poklidného života, ne-li života vůbec!

Stejný obsah lze nalézt na http://www. hronove-advokat-notar-falzifikatori.euweb.cz

V případě potřeby jakéhokoliv sdělení či zájmu o cokoliv, použijte prosím chat nebo mail.